ELSA4Schools’i eesmärk on panustada keskkooliõpilaste õigusteadlikkust. Kuidas? Kui tsiteerida meie riigikohtu esimeest Priit Pikamäed: “Jätke nüüd see juura kõrvale ja küsige tervemõistuslikult!”, sest nii me teemegi. Läbi interaktiivsete loengute harime keskkooliõpilasi elulistel teemadel, aga jätame sealjuures keerulised seaduseparagrahvid kõrvale. Nii vastame lihtsalt õiguslikele küsimustele, mis muidu tunduvad segased ja anname teemapõhiselt ülevaate inimese võimalustest, vabadustest, õigustest ning kohustustest Eesti Vabariigis.

Meie juristid ja noored õigustudengid käivad õppeaasta jooksul keskkoolides üle Eesti ning viivad õpilaste seas läbi külalisloenguid erinevatel õigusteemadel. Loengute kestus sõltub kooli tavadest ja võimalustest, kuid ühe loengu pikkus ei saa olla alla 45 minuti. Selleks aastaks on ette valmistatud 6 valdkonda: tööleping ja sotsiaalhooldusõigus, riigiõigus, tarbijakaitse, pärimis- ja perekonnaõigus, lepinguõigus ning juurast üldiselt. Väljatoodud loetelust on gümnaasiumidel võimalik valida endale meelepäraseim teema, millest soovitakse, et rääkima tullakse. Soovi korral on võimalik valida ka konkreetsed alateemad, millele loengu käigus enim tähelepanu pööratakse.
 
Töölepingu ja sotsiaalhooldusõiguse loengutes keskendume arukatele töölepingu läbirääkimistele ning arusaamisele sellest, milline üks korrektne töösuhe oma õiguste ja kohustustega välja näeb. Lisaks räägime hüvedest, mis tööl käimisega kaasnevad: puhkusest, pensionist ning haiguslehtedest ja nende arvestamisest. Tunnis analüüsime päris töölepinguid ning kõrvutame neid kehtiva töölepingu seadusega. Nii saame koos vastata mitmetele olulistele küsimustele: miks on oluline sõlmida töölepingud kirjalikult? Kas proovipäevad on olemas? Miks ümbrikupalk ei ole hea? Kui tööl lõuna vahele jätta, siis miks varem koju ei või minna? Mis on haigusleht ja kui haige peab olema, et see saada? Kuidas end töölepingu rikkumise korral kaitsta ning millised õigused töötajal üldse on?
Alateemad: töölepingu sõlmimine ning selle eristamine teistest lepinguliikidest, töölepingu lõpetamine, tööandja ja töötaja kohustused, tööaja arvestamine (täistööaeg, osaline tööaeg), puhkused ja puhkeaeg, pension ning hüvitised

Riigiõiguse teemalistes loengutes anname ülevaate Eesti riigi alustalast – põhiseadusest – ning sellest, millised tähtsad põhimõtted seal on, mis igal elualal ning igal ajal kehtivad. Räägime lähemalt põhiseaduses sätestatud isikute põhiõigustest ja kohustustest, õigusaktide hierarhiast, pikema peatuse teeme ka sõnavabadusel. Kas vanema sõna peab kuulama, kui nad nõusid käsivad pesta? Miks on võimalik gümnaasiumi lõpueksami tulemusi halduskohtus vaidlustada? Mitu kodakondsust Eesti kodanikul olla võib? Kui kurja kõnet sõnavabadus veel kaitseb? Miks on oluline, et kuritegudest kirjutades peab ajakirjandus eriti ettevaatlik olema?
Alateemad: põhiseadus ja õiguse printsiibid, põhiõigused ja kohustused, õigusaktide hierarhia, sõnavabadus (mh Delfi kaasus)
 
Tarbijakaitse all räägime eelkõige müügilepingutest ning sellest, mis saab siis, kui ostetud pliiats on katkine, restoranis tellitud praad on jääkülm või internetipoest tellitud telefon kuidagi kohale ei jõua. Loengutes vaatame, millal on müügileping üldse sõlmitud on ning milline see välja näha võib. Uurime lähemalt poodide müügilepingute tüüptingimusi ning arutleme, millised tüüptingimused lepingutes on õigustatud ja milliseid kohustusi tarbija täitma ei pea. Samuti uurime kas ja kuidas saab müügilepingust taganeda ning mis siis juhtub. Oled kunagi mõelnud, kes on tarbija või mis imeloom on tüüptingimus? Kas firmal ikka on õigus lepingu lõpetamise eest raha nõuda? Mis dokumenti saab üldse arveks nimetada? Mis saab siis, kui oled raha maksnud, aga pakk eBay’st ikka kohale ei jõua? Mis saab siis, kui jäätise hind kassas on kõrgem kui poesaalis? Mida teha, kui telefoniparanduses su telefon hoopis ära lõhutakse?
Alateemad: müügilepingu sõlmimine (kohustus- ja käsutustehing), lepingute tüüptingimused ja nende kehtivus, äriruumist väljaspool sõlmitud tehingud, garantii ja selle tähendus, tehingust taganemine ja kohtualluvus

Pärimis- ja perekonnaõiguse loengus räägime abielust ning sellest, mis pärast mesinädalaid saab. Arutame, miks abieluvaralepinguid tehakse ning mis saab pärast lahutust varast. Heidame pilgu peale lapsendamise õiguslikule poolele ning laste ja lapsevanemate omavahelistele suhetele. Vaatame lähemalt, mis on elatis ja kes seda nõuda saab. Samuti küsime, mis on testament ja kes pärandi võib saada. Oled kunagi mõelnud, miks Johnny Depp pärast oma viimast lahutust poolest oma varast ilma jäi? Kas pärandi peab alati vastu võtma? Kes on rongaisa ning mida kohtutäitur temaga teeb? Mis saab siis, kui üks abikaasa tahab lahutust aga teine mitte?
Alateemad: abielu, abieluvaraleping ja varasuhted, lahutamine, elatisraha, pärandamine ja testament, laste ja vanemate suhted

Lepinguõiguse* punktis räägime süvitsi lepingute sõlmimisest. Uurime, mis on tehing ja mis leping, mis on ofert ja mida kujutab endast aktsept. Vaatame, mis vahe on suulisel ja kirjalikku taasesitamist võimaldaval vormil ja miks seadus vahel käsib lepingu notari juures sõlmida. Loengus vaatame internetis ringi ja uurime, mis on tüüptingimused, miks need tarbijat eriti huvitavad ning milline näeb välja lepingurikkumine. Arutleme, mis on õiguskaitsevahendid ning kuidas neid kasutatakse. Kõige tipuks räägime soovi korral lähemalt väga täpselt üürilepingust, kinkelepingust või tasuta kasutamise lepingust ning mida need endaga kaasa toovad. Muuseas vastame olulistele küsimustele nagu: kas üürilepingu võib sõlmida salvrätiku peal? Millal on elektriarve kätte saadud? Kas mobiiliarvet tasudes peab viitenumbri panema? Mis vahe on üüri- ja rendilehmal?
Alateemad: ofert ja aktsept (sõlmimine), tehingu vorm, tüüptingimused, õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral, üürileping, kinkeleping, tasuta kasutamise leping
 
Juurast üldiselt teemalises loengus anname ülevaate Eesti õiguskaitseasutustest ning nende ülesannetest. Näiteks seletame, mida teeb prokuratuur ja kuidas ta  on politseiga seotud: miks meil õiguskantslerit vaja on, mis on advokatuur ja mida vanglates tegelikult tehakse. Samuti uurime õiguse printsiipe, mis pea igal pool kehtivad ning vaatame, kust kohast saab abi peale advokaadi või kust kohast otsida, kui mõni õiguslik probleem tekib või mõnest seaduseparagrahvist aru ei saa. Kõige lõpuks räägime juura õppimisest: mis? kus? kuidas?
 
Demokraatliku riigi toimimiseks on oluline, et selle liikmed teaksid oma õigusi ja kohustusi, tunneksid huvi riigis toimuva vastu ja oskaksid erinevates küsimustes kaasa rääkida. Seetõttu on õigusteadlikkuse kasvatamine ELSA4Schools'i näol oluline noorte silmaringi laiendamiseks, enda õiguste kaitsmiseks ning hariduse mitmekesistamiseks – mida paremini enda ümber toimuvast aru saada, seda lihtsam on ka arutelust osa võtta. Eelmistel aastatel saatis projekti suur edu, käidi mitmetes koolides ning saadi õpilastelt positiivset tagasisidet. Sellel aastal aitab projekti paremale toimimisele kaasa Tartu Ülikool, kes on ELSA4Schools projekti peasponsor!

 

Karistusõiguse loengus käsitleme kaasuse põhiselt seda, kuidas käib algusest peale ühe kriminaalasja menetlemine, tunnistuste kogumine kuni süüdi mõistmiseni välja. Arutleme selle üle, miks kohtuotsused on just sellised, nagu nad on. Ühtlasi proovime ise läbi lahendada ühe kaasuse otsast lõpuni grupitööna. Põhisõnum on see, et kuritegudest ei tohiks kunagi teatamata jätta ning kedagi ei tohi võimalusel abita jätta.

 

Korruptsiooniteemalised loengud on sel aastal meie kavas koostöös Justiitsministeeriumiga. Oleme kokku pannud erinevatel aktiivõppe meetoditel tugineva loengu, kus vaatame nii videosi, teeme grupitöid kui arutleme koos elu üle järele. Käsitletakse korruptsiooni mõistet, vorme, põhjuseid ja ulatust. Põhisõnum on see, et kui oleme ise paremad inimesed, siis on ka maailm meie ümber ausam.

*väljatoodud lepinguliikide kohta saab ka eraldi täispika loengu teha

 

Kõige rohkem motivatsiooni ja rõõmu on meile andnud positiivne tagasiside!

 

  • 10. klassi õpilane riigiõigusest: Riigiõigus tehti selgeks. Tekkis huvi isegi juurat õppida. Loengu läbiviijad olid hästi head ja armsad. Palju elulisi näiteid.

 

  • 11. klassi õpilane juuras üldiselt: Loeng oli hästi presenteeritud. Kõik oli selge ja arusaadav. Oli piisavalt näiteid kui ka teoreetilist tausta. Loeng oli väga informatiivne.

 

  • 10. klassi õpilane tööõigusest: Mulle meeldis, et esineja tõi palju näiteid ja rääkis kõigest põhjalikult ning vastas küsimustele. Sain palju rohkem teada töölepingutest ja selle tingimustest ning mis õigused kellelgi on.

 

  • 12. klassi õpilane pärimis- ja perekonnaõigusest: Mulle meeldis, et teemat käsitleti põhjalikult, klassi küsimustele vastati kohe ja esineja oli väga sõbralik.

 

Kontaktisikud:

Liisi Kuusik

ELSA4Schools eestvedaja 2019/2020

Elsa4schools@elsaestonia.org

+372 5068 927

Kaisa Tiru

ELSA4Schools direktor

+372 56643534

Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Põlvamaa

Marion Müürsepp

ELSA4Schools direktor

+372 53671642

Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa

Kaisa Madleen Kaisla

ELSA4Schools direktor

+372 53571738

Pärnumaa, Ida-Virumaa, Valgamaa, Läänemaa, Võrumaa

Annegret Reisi

ELSA4Schools direktor

+372 56481383

Harjumaa, Lääne-Virumaa, Saare- ja Hiiumaa